Slavíme druhé výročí!

10/31/2017
Je to neuvěřitelné, ale dva roky od první kolekce (od které datujeme ocifiální vznik) utekly jako voda a to je určitě vhodná chvíle na nějakou tu bilanci. Spousta věcí se udála, spouta změnila a spousta zůstala a trvá. Když jsme před těmi dvěma roky začínali, absolutně jsme netušili, do čeho jdeme. Nebo trochu tušili, ale veganská scéna je natolik specifická a autentická sféra, že předchozí zkušenosti byly opravdu jen málo funkční. Naskočili jsme do vlaku, který jsme se za každou cenu snažili ukočírovat a i když to nebylo vůbec lehké, nakonec se zdá, se vezete s námi jako spokojení cestující.

Zpětně už plně chápu těžké začátky, kdy jste nám nic nedarovali a vše jsme si museli tvrdě obhájit. Byli jsem nový subjekt na trhu, který si musel musel svoji pozici nejdřív zasloužit a jsem nakonec rád, že nás všechny zkušenosti pomáhaly formovat a posunovat se dál. Udělali jsme i pár kopanců, přestože byly myšleny v dobré víře - nicméně každý omyl budiš cenným ponaučením.

Když jsme začínali, strašně jsme chtěli být aktivní a něčím přispět k osvětě na poli veganství nebo ochrany zvířat. Díky CCC jsme se poznali se spoustou lidí, kteří nás inspirovali a podněcovali v další činnosti, takže krom brandu máme pod sebou také edukativní web DOKUMENTARIUM a inovativní kastrační program KASPRO. Díky naší značce jsme schopni popdorovat neziskové organizace s polupracovat s nimi. Za všechny můžeme zmínit OBRAZ, KPZ, Vegan Fighter, Green Life, řadu benefičních akcí nebo endorsement všemožných veganských aktivistů, mezi kterými je třeba i Gary Yourofsky.

Za dva roky jsme udělali kus tvrdé práce. To by ale nebylo možné bez podpory vás všech, kterým není lhostejný osud zvířa i planety. A je jedno jestli jste veganský aktivista nebo pouze nekonzumujete živočišné produkty - pointa našeho brandu je šířit osvětu a pro tu je textilní cesta idealní variantou. Děkujeme všem, kdo si tuhle sílu uvědomují a podporují nás. Věříme, že máme ještě hodně co říct a už teď můžeme prozradit, že se chystají velké věci!

Děkujeme!


It's unbelievable, but two years since the first collection (from which we are dating the start) has fled like water and it is definitely a good time for some balance. A lot of things happened, a lot has changed and a lot stays and they lasts. When we started two years ago we absolutely did not know what we were going to do. Or somehow but the vegan scene is such a specific and authentic sphere that the previous experience was really not functional. We jumped into a train that we were trying to manage at all costs and although it was not easy at all it finaly seems you are traveling with us as the satisfied passengers.

Looking back I fully understand the difficult beginnings when we had nothing for free and we had to defend it all. I was a new subject on the market that had to earn own position and I was finally glad that all our experiences helped shape and move on everybody of us. Even we did a few kicks though they were meant in good faith - however every mistake is a valuable lesson.

When we started we were greatly interested in being active and contributing to education in the „field“ of veganism or animal welfare. Thanks to CCC we met a lot of people who inspired and encouraged us to do something else so besides the brand we also have the DOKUMENTARIUM - educational website and the innovative KASPRO - castration program. Thanks to our brand we are able to support non-profit organizations and to work with them. We can mention for example PICTURE, KPZ, Vegan Fighter, Green Life and a number of benefit events or all kinds of vegan activists including Gary Yourofsky.

In two years we did a hard job. But that would not be possible without the support of all of you who are not indifferent to the destiny of the animal and the planet. And it does not matter if you are a vegan activist or just do not consume animal products - the goal of our brand is to spread edification and for that the „textile journey“ is the ideal choice. We thank everyone who realizes and supports this power.

We believe we have a lot to say and we can already tell you that big things are going!For information about how we protect your personal data please see our Privacy Policy